dzieci, badanie, terapia

Oferta Poradni dla dzieci w wieku szkolnym.

W roku szkolnym 2016/2017 zapraszamy na:

pobierz ofertę w pdf

Badania i terapie:

 • PSYCHOLOGICZNE
 • PEDAGOGICZNE
 • LOGOPEDYCZNE
 • SI

 

A także zajęcia:

 • „Matematyka dla smyka – junior” – zajęcia wspomagające kształtowanie gotowości do nauki matematyki oraz usprawniające umiejętności grafomotoryczne, polecane szczególnie dzieciom z ryzykiem wystąpienia dyskalkulii.
 • „Witaj szkoło!” – zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci rozpoczynających naukę w szkole podstawowej, u których opiekunowie lub nauczyciele przewidują wystąpienie dysleksji lub innych trudności w uczeniu się (obniżona koncentracja, obniżone umiejętności grafomotoryczne, obniżona gotowość do nauki matematyki, trudności z wysławianiem się, nieharmonijny lub opóźniony rozwój psycho-ruchowy).
 • „Równam w górę” – zajęcia wyrównawcze dla dzieci ze specyficznymi i zwykłymi trudnościami w uczeniu się, również po okresach długiej nieobecności w szkole.
 • „Kierunek – rozwój” – opracowanie ścieżki edukacyjnej dla dzieci wybitnie uzdolnionych oraz realizacja zajęć wskazanych w ścieżce.
 • „Akademia sukcesu” – zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i wyrównawcze dla dzieci, u których w opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej stwierdzono:
 • ryzyko wystąpienia dysleksji,
 • występowanie specyficznych trudności w uczeniu się,
 • zaburzenia koordynacji wzrokowej, wzrokowo-ruchowej, słuchu fonemowego i pamięci fonologicznej, i inne,
 • potrzebę zorganizowania zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z innych względów, niż powyższe.
 • „Sprawnie łapię, wysoko skaczę” – ogólnorozwojowe zajęcia stymulujące z elementami integracji sensorycznej, szczególnie polecamy je dzieciom mającym problemy z koordynacją ruchową i wzrokowo-ruchową, niezbornych ruchowo. Jeśli widzisz, że twoje dziecko często się potyka, wydaje się nieuważne, nie umie skakać na jednej nodze, wspinać się, myli kierunki i stronę lewą z prawą – to są właśnie zajęcia dla twojego dziecka!
 • „Mam dwie ręce nimi kręcę” – kontynuacja oraz utworzenie nowej grupy. Są to zajęcia dla dzieci o obniżonej sprawności grafomotorycznej (dzieci nieprawidłowo trzymające kredkę/ołówek, nieestetycznie rysujących, piszących).
 • „Kreatywni – efektywni!” – zajęcia ogólnorozwojowe wspierające twórcze myślenie, umiejętność samodzielnego uczenia się, wyznaczania i osiągania celów, z wykorzystaniem mnemotechnik.
 • „Cyberprzestrzeń – edukacja multimedialna dzieci i młodzieży” – Zajęcia z obsługi podstawowych programów biurowych, użytkowych, przeglądarek ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego korzystania z zasobów Internetu oraz kształtowaniem umiejętności pozyskiwania i selekcjonowania informacji z sieci.
 • „English is easy” – zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego.
 • Zajęcia i terapie dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną wg indywidualnie skonstruowanych programów i planów terapeutycznych.

Pomagamy dzieciom odnaleźć pasję, rozwijać talenty
i pracować nad słabszymi stronami rozwoju!

Wydajemy opinie m.in. w sprawach:

 • wczesnego wspomagania rozwoju,
 • odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego,
 • dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia,
 • o specyficznych trudnościach w uczeniu się,
 • udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki,
 • przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy,
 • pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej,
 • objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce,
 • inne opinie w sprawach związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży (np. dla PZP, poradni foniatrycznej, Sądu).

Rodzice zawsze mogą liczyć na poradnictwo, konsultacje i kubek ciepłej herbaty 🙂

Zapraszamy do kontaktu!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *