Uwaga! Od stycznia 2017r. organizujemy bezpłatną terapię w ramach wczesnego wspomagania rozwoju!

Najważniejsze są pierwsze lata życia dziecka. Interwencja na wczesnym etapie rozwoju znacznie poprawia efekty terapii i rehabilitacji.

Wczesnym wspomaganiem rozwoju obejmujemy dzieci przed rozpoczęciem nauki w szkole, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju, niektóre choroby i/lub niepełnosprawność, posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Oczywiście im wcześniej dziecko i rodzina zostaną objęci wsparciem, tym większa szansa na znaczną redukcję nieprawidłowości, a czasem ich wyeliminowanie.

Co zrobić, aby uzyskać opinię o potrzebie wczesnego wspomagania?

Należy zgłosić się do nas (pierwszą wizytę umawiamy telefonicznie – tel. 792-193-234)  , najlepiej od razu z kompletem dokumentacji medycznej obrazującej stan zdrowia dziecka, w tym z wynikami badań, orzeczeniem o niepełnosprawności (jeśli dziecko posiada), zaświadczeniami od lekarzy: rodzinnego i innych specjalistów (np. neurologa, psychiatry, lekarza rehabilitacji, ortopedy, etc.). Będziemy musieli dodatkowo przeprowadzić szereg badań mających na celu m.in. wykrycie ewentualnych nieprawidłowości w rozwoju psychoruchowym, zaburzeń mowy i SI.  Proszę też przygotować się na trudny nieraz wywiad, który uwzględnia pytania z okresu przebiegu ciąży i porodu, a czasem też stanu zdrowia matki przed ciążą, ponieważ wszystkie te czynniki mogą mieć wpływ na zdrowie maluszka.

Wczesne wspomaganie rozwoju ma na celu pobudzenie i stymulację rozwoju poznawczego, emocjonalnego, społecznego oraz motoryki małej i dużej dziecka. Terapię możemy rozpocząć od momentu wykrycia niepełnosprawności lub innych problemów ze zdrowiem i kontynuować do rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole. Obejmuje ona na pierwszym etapie ustalenie kierunków działań i ich częstotliwości (od 4 do 8 godz. w tygodniu). Harmonogram wsparcia uwzględnia również nawiązanie kontaktu z innymi instytucjami pomocowymi, tak żeby wspomaganie korespondowało ze wsparciem oferowanym przez ośrodek zdrowia, rehabilitantów, a czasem też ośrodka pomocy społecznej.

Na podstawie rozpoznania i opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka tworzy się indywidualny plan działań dla dziecka i dla rodziny. Zawsze pamiętamy o tym, że rodzice również potrzebują wsparcia, gdy w grę wchodzą problemy ze zdrowiem ich ukochanego dziecka. Rodzice mają prawo do przeżywania bardzo różnych, czasem skrajnych emocji, od radości z narodzin dziecka, przez lęk o jego zdrowie, po gniew i wstyd. My wiemy, że wszystkie te emocje są naturalne, dlatego rozumiemy i wspieramy rodziców.

Wszelkie podejmowane działania są na bieżąco monitorowane, analizowane i korygowane w zależności od potrzeb i rozwoju dziecka oraz rodziców.

Od stycznia 2017r. roku wprowadzamy bezpłatną terapię dla maluchów posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Zapisy prowadzimy w godzinach pracy poradni, wymagana jest wizyta osobista poprzedzona kontaktem telefonicznym.

Opinię o potrzebie wczesnego wspomagania uzyskać można w poradniach publicznych i niepublicznych, w których został powołany odpowiedni zespół opiniujący, składający się min. z psychologa, pedagoga i logopedy. W pracach zespołu mogą brać udział też inni specjaliści, np. lekarz i/lub fizjoterapeuta, w zależności od potrzeb dziecka.

Jakie m.in. choroby pozwalają na objęcie dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju?

Wymienione poniżej (wg ICD-10) jednostki chorobowe, są jednym ze wskazań do udzielania tej formy pomocy. Nie jest to katalog zamknięty.

Jeśli Twoje dziecko choruje na którąś z poniższych chorób lub niepokoi Cię jego rozwój z innych względów prosimy o kontakt z naszą Poradnią. Poinformujemy Państwa o procedurze obowiązującej podczas starania się objęcie dziecka terapią organizowaną w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.

 1. NIEKTÓRE STANY ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W OKRESIE OKOŁOPORODOWYM
 • stan płodu i noworodka spowodowany czynnikami matczynymi oraz powikłaniami ciąży – P00
 • stan płodu i noworodka spowodowany innymi powikłaniami czynności porodowej i porodu –P03
 • opóźniony wzrost płodu i niedożywienie płodu – P05
 • zaburzenia związane z krótkim czasem trwania ciąży i niskiej urodzeniowej masie ciała – P07
 • URAZ PORODOWY
  • rozerwanie struktur śródczaszkowych i krwotok spowodowany urazem porodowym – P10
  • inne porodowe urazy ośrodkowego układu nerwowego – P11
  • uraz porodowy obwodowego układu nerwowego – P14
  • inne urazy porodowe – P15
 • ZABURZENIA ODDECHOWE I SERCOWO-NACZYNIOWE SWOISTE DLA OKRESU OKOŁOPORODOWEGO
  • niedotlenienie wewnątrzmaciczne – P20
  • zaburzenia oddychania noworodka – P22
  • zamartwica urodzeniowa – P21
 • ZABURZENIE KRWOTOCZNE I HEMATOLOGICZNE U PŁODU I NOWORODKA
  • śródczaszkowy nieurazowy krwotok u płodu i noworodka –P52
  • inne krwotoki u noworodka – P54
 • INNE STANY ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W OKRESIE OKOŁOPORODOWYM
  • drgawki noworodka – P90
  • inne zaburzenia mózgowe noworodka – P91
  • zaburzenia napięcia mięśniowego noworodka – P94
 1. WRODZONE WADY ROZWOJOWE, ZNIEKSZTAŁCENIA I ABERRACJE CHROMOSOMOWE:
 • przepuklina mózgowa – Q01
 • małogłowie – Q02
 • wodogłowie wrodzone – Q03
 • rozszczep kręgosłupa – Q05
 • inne wrodzone wady rozwojowe układu nerwowego – Q07
 • WRODZONE WADY ROZWOJOWE I ZNIEKSZTAŁCENIA UKŁADU MIĘŚNIOWOSZKIELETOWEGO:
  • rozszczep wargi i podniebienia – Q37
  • wrodzone zniekształcenie mięśniowo-kostne w zakresie czaszki, twarzy, kręgosłupa i klatki piersiowej – Q67
  • palce dodatkowe – Q69
  • zrost palców – Q70
  • zniekształcenie zmniejszające kończyny – Q73
 • INNE WADY ROZWOJOWE
  • inne określone zespoły wad rozwojowych dotyczące wielu układów – Q87
  • inne wrodzone wady rozwojowe niesklasyfikowane gdzie indziej – Q89
 • ABERRACJE CHROMOSOMOWE NIESKLASYFIKOWANE GDZIE INDZIEJ
  • zespół Downa – Q90
  • zespół Edwardsa i zespół Pataua – Q91
  • zespół Turnera – Q96
  • inne trisomie i częściowe trisomie autosomów niesklasyfikowane gdzie indziej – Q92
  • monosomie i delacje autosomów niesklasyfikowane gdzie indziej – Q93
  • inne aberracje chromosomów niesklasyfikowane gdzie indziej – Q99
 1. CHOROBY UKŁADU NERWOWEGO
 • następstwa chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego – G09
 • UKŁADOWE ZANIKI PIERWOTNE ZAJMUJĄCE OŚRODKOWY UKŁAD NERWOWY
  • zanik mięśni pochodzenia rdzeniowego i zespoły pokrewne – G12
 • ZABURZENIA POZAPIRAMIDOWE I ZABURZENIA CZYNNOŚCI RUCHOWYCH
  • dystonia – G24
  • inne zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych – G25
  • zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej – G26
 • ZABURZENIA OKRESOWE I NAPADOWE
  • padaczka – G40,
  • stan padaczkowy – G41
 • CHOROBY POŁĄCZEŃ NERWOWO-MIĘŚNIOWYCH I MIĘŚNI
  • miastenia ciężka rzekomoporaźna i inne zaburzenia nerwowo-mięśniowe –G70
  • pierwotne zaburzenia mięśniowe – G71
 • PORAŻENIA MÓZGOWE I INNE ZESPOŁY PORAŻENNE
  • dziecięce porażenie mózgowe – G80
  • porażenie połowicze – G81
  • porażenie kończyn dolnych i porażenie czterokończynowe – G82
  • inne zespoły porażenne – G83
 • INNE ZABURZENIA UKŁADU NERWOWEGO
  • wodogłowie – G91
  • encefalopatia toksyczna – G92
  • inne zaburzenia mózgu – G93
  • inne zaburzenia układu nerwowego niesklasyfikowane gdzie indziej – G98
 1. ZABURZENIA PSYCHICZNE I ZABURZENIA ZACHOWANIA
 • upośledzenie umysłowe lekkie – F70
 • upośledzenie umysłowe umiarkowane – F71
 • upośledzenie umysłowe głębokie – F72
 • upośledzenie umysłowe BNO (nieokreślone) – F79
 • specyficzne zaburzenia rozwoju mowy i języka – F80
 • zaburzenia artykulacji (dyslalie) – F80.0
 • zaburzenia ekspresji mowy – F80.1
 • zaburzenia rozumienia mowy i wrodzone zaburzenia percepcji słuchowej, dysfazja, afazja, głuchota słów – F80.2
 • zaburzenia mowy BNO – F80.9
 • specyficzne zaburzenia rozwoju funkcji motorycznych – F82
 • autyzm dziecięcy – F84.0
 • autyzm atypowy – F84.1
 • zespół Retta – F84.2
 • zaburzenia zachowania – F91
 • zaburzenia emocjonalne rozpoczynające się w dzieciństwie – F93
 • lęk przed separacją w dzieciństwie– F93.0
 • zaburzenia funkcjonowania społecznego zaczynające się w dzieciństwie – F94
 • mutyzm wybiórczy – F94.0
 • tiki – F95
 • zespół tików głosowych i ruchowych (zespół Giles de la Tourette) – F95.2
 • stereotypie ruchowe – F98.4
 • opóźnienie rozwoju psychoruchowego – R62
 1. CHOROBY OKA – UPOŚLEDZENIE WIDZENIA I ŚLEPOTA
 • upośledzenie widzenia – H53
 • zaburzenia widzenia, nieokreślone – H53.9
 • ślepota i upośledzenie wzroku – H54
 • ślepota obuoczna – H54.0
 • upośledzenie wzroku – H54.2
 • nieokreślona utrata wzroku – H54.7
 1. CHOROBY UCHA – INNE CHOROBY UCHA
 • głuchota przewodzeniowa i czuciowo-nerwowa (odbiorcza) – H90
 • głuchota przewodzeniowa, obustronna – H90.0
 • głuchota przewodzeniowa, nieokreślona – H90.2
 • głuchota czuciowo-nerwowa, obustronna – H90.3
 • głuchota czuciowo-nerwowa, nieokreślona – H90.5
 • inna głuchota – H91
 • ubytek słuchu, nieokreślony – H91.9
 • inne zaburzenia percepcji słuchowej – H93.2