Poradnia wydaje opinie w sprawach:

 • wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej,
 • odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego,
 • spełniania przez dziecko odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą,
 • zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego,
 • objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej,
 • dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia,
 • o specyficznych trudnościach w uczeniu się,
 • udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki,
 • przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy,
 • pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej,
 • zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu,
 • braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych,
 • objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce,
 • inne opinie w sprawach związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży (np. dla PZP, poradni foniatrycznej, Sądu).

Poradnia wydaje opinię na pisemny wniosek rodzica dziecka (prawnego opiekuna) albo pełnoletniego ucznia, którego dotyczy opinia. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie.

Wniosek w uzasadnieniu może zawierać również dodatkową dokumentację, a także opinię nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce.

Na wniosek pełnoletniego ucznia, rodzica lub opiekuna prawnego dziecka Poradnia przekazuje kopię opinii do placówki, do której uczęszcza uczeń.

Jeśli w celu wydania opinii niezbędne jest przeprowadzenie badań lekarskich, pełnoletni uczeń lub rodzic/opiekun prawny niepełnoletniego ucznia powinien przedstawić zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka, wydane przez lekarza.

Opinia powinna zawierać dane i informacje określone w przepisach w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Na potrzeby wydawania opinii Dyrektor Poradni powołuje odpowiednie zespoły składające przynajmniej z psychologa i pedagoga. Do zespołu możliwe jest również powołanie innych specjalistów z zakresu dziedzin wymagających zaopiniowania.

W Poradni powołuje się Zespół Wczesnego Wspomagania Dziecka, którego zadaniem jest wydawanie opinii, planowanie i prowadzenie terapii dziecka. W skład tego zespołu wchodzą co najmniej: psycholog, pedagog i logopeda. Do zespołu mogą być powoływani dodatkowo inni specjaliści, np. lekarz, fizjoterapeuta, i inni zgodnie z zapotrzebowaniem.