Oferujemy Państwu:

  • diagnozę i terapię pedagogiczną, w tym m.in. badanie przyczyn trudności i niepowodzeń szkolnych, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne (dla dzieci z dysleksją, z dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią);
  • interwencję nakierowaną na możliwie wczesne wykrycie u dzieci zaburzeń rozwojowych oraz podejmowanie działań wspomagających rozwój;
  • zajęcia rewalidacyjne,
  • korepetycje,
  • zajęcia poprawiające pamięć i koncentrację,
  • diagnozowanie i wspieranie dzieci szczególnie uzdolnionych,
  • zajęcia socjoterapeutyczne,
  • trening umiejętności społecznych,
  • porady i konsultacje dla rodziców, opiekunów oraz nauczycieli,
  • poradnictwo rodzinne.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułami z kategorii terapia pedagogiczna.

Czym jest terapia pedagogiczna?

terapia pedagogiczna, dzieci

Czym jest indywidualizacja procesu nauczania?

dziecko, indywidualizacja procesu naczuania